Bowls

Bowl Devorah 02.JPG
Bowl-Devorah-08.jpg
Bowl-Devorah-06.jpg
Bowl-Devorah-04.jpg
Bowl-Devorah-03.jpg
Bowl-Devorah-02.jpg
Bowl-Devorah-01.jpg
Bowl Devorah 08.JPG
Bowl Devorah 06.JPG
Bowl Devorah 04.JPG
Bowl Devorah 03.JPG

Devorah Charash

           Jerusalem Ceramics

© 2015 by Devorah Charash